top of page

Privacybeleid Stichting Herstelcirkel in de wijk

Stichting Herstelcirkel in de wijk respecteert de privacy van haar deelnemers, relaties en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:


Deelname
Wanneer u besluit deel te nemen aan Herstelcirkel dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, opleidingsniveau en de naam van huisarts en/of praktijkondersteuner. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van een optimale coaching, begeleiding en groepsdynamiek. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.


Nieuwsbrief
Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief kunt u zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar welkom@herstelcirkel.nl

Contact
Wanneer u wilt dat Herstelcirkel in de wijk contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam en uw e-mailadres. U kunt eveneens telefonisch en via social media contact opnemen met ons. In dat geval verwerken wij ook voorgenoemde gegevens.

Financiële administratie
Herstelcirkel in de wijk is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de orderbevestiging en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij Herstelcirkel in de wijk op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking
Herstelcirkel in de wijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doel

Nieuwsbrief                      

Deelname                                

Financiële administratie     

Contactformulier                   

Sollicitaties                             

Rechtsgrond

Toestemming                      

Overeenkomst                                

Wettelijke plicht

Toestemming                   

Toestemming                             

Bewaartermijnen

Herstelcirkel in de wijk hanteert de volgende bewaartermijnen:

Nieuwsbrief                      

Deelname                                

Financiële administratie     

Contactformulier                   

Sollicitaties                             

Tot afmelding                      

7 jaar na overeenkomst                               

7 jaar

60 dagen, danwel na afhandeling              

4 weken nadat de procedure is afgerond                         

Persoonsgegevens delen met derden
Herstelcirkel in de wijk verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast worden alle persoonsgegevens via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.


Inzage, correctie en recht van verzet
Als uw gegevens bij Herstelcirkel in de wijk bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Herstelcirkel in de wijk verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw klacht kunt u versturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG


Aanpassingen privacy statement
Aangezien uw privacy bij Herstelcirkel in de wijk van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Herstelcirkel in de wijk, dan kunt u een e-mail sturen naar welkom@herstelcirkel.nl In geval wijziging van het privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Deze informatie is geactualiseerd in september 2019.

bottom of page